Davulga Belediyesi

Davulga Belediyesi

(0272) 453 2001

Mali Hizmetler Müdürlüğünün Görevleri

 1. İdarenin stratejik plan ve performans programının hazırlanmasını koordine etmek ve sonuçlarının konsolide edilmesinin çalışmalarını yürütmek.
 2. Kalite Yönetim Merkezinin sekreter yasını yürütmek.
 3. İzleyen 2 yılın bütçe tahminlerini de içeren idari bütçesini stratejik plan ve yıllık performans programına uygun olarak hazırlamak.
 4. Mevzuat uyarınca belirlenecek bütçe ilke ve esasları çerçevesinde ayrıntılı harcama programını hazırlamak ve hizmet gereksinimlerini dikkate alınarak ödeneğin ilgili birimlere gönderilmesini sağlamak.
 5. Ön Mali Kontrol Faaliyetini yürütmek.
 6. İç Kontrol sisteminin kurulması standartlarının uygulanması ve geliştirilmesi konusunda çalışmalar yapmak.
 7. Mali konularda üst yönetici tarafından verilen diğer görevleri yapmak.
 8. Bütçe kayıtlarını tutmak ve bütçe uygulama sonuçlarına ilişkin verileri toplamak ve Bütçe kesin hesabı ile mali istatistikleri hazırlamak.
 9. Genel Bütçe kapsamı dışında kalan idarelerde muhasebe hizmetlerini yürütmek.
 10. Belediyemize tahakkuk etmiş, hak ediş, firma ve şahıslara ait ödemeleri yapmak.
 11. Belediyemizde çalışan işçi ve memur personele ait ödemeleri yapmak.
 12. Harcama Birimleri tarafından hazırlanan Birim Faaliyet Raporlarını da esas alarak idarenin faaliyet raporunu hazırlamak.
 13. İdarenin mülkiyetinde veya kullanımında bulunan taşınır ve taşınmazlara ilişkin icmal cetvelleri düzenlemek.
 14. İdarenin diğer idareler nezdindeki takibi gereken mali iş ve işlemlerini yürütmek ve sonuçlandırmak.
 15. Mali kanunlarla ilgili mevzuatların uygulanması konusunda üst yöneticiye ve harcama yetkililerine gerekli bilgileri sağlamak ve danışmanlık yapmak.
 16. Belediyemizde çalışan işçi, memur, stajyer, başkan, encümen, meclis ve komisyon maaşlarının bordrolandırılarak ödenmesi.
 17.  Belediyemizde çalışan personelin yasal kesintilerinin yapılarak ödenmesinin sağlanması.
 18. Asker aile yardımı ödemelerinin bordrolandırılıp ödenmesi.
 19. Belediyenin bütçe ve muhasebe tüzük yönetmeliklerinde belirtilen kaideler doğrultusunda Belediye Başkanına, Encümene ve Meclise sunarak anlatmak.
 20. Yürürlüğe giren bütçenin yıl içinde uygulanmasını takip etmek, kesin hesaplarını çıkarmak ve Encümene ve meclise sunarak anlatmak.
 21. Belediyenin iç ve dış kredilerini takip etmek.
 22. Belediyenin tahvil, bono ve kıymetli kağıtlarının hesaplarını tutmak.
 23. Belediye ile ilgili para transferinin kayıtlarını tutmak ve işlem yapmak.

Gelir ile İlgili Görevleri

 1. Tahsil edilen paraların Belediye adına açılan banka hesabına yatırılmasını sağlamak.
 2. Belediye gelirlerinin tahakkuk edilmesini sağlamak.
 3. Belediyemize ait arsa, arazi ve binaların ihale yöntemi ile tahsis edilen şahıslardan kira ecrimisil olarak tahakkuk ve tahsili. Taşınmaz malların satış ve gelirin tahsili.
 4. Tahsilatı gerçekleşmemiş gelirlerin takibatının yapılması ve tahsil edilme işlemlerini sağlamak.
 5. Tüm vergilerle ilgili verilen beyanların denetlenmesi ve kayıt dışı vergilerin kayıt altına alınması.
 6. Amirlerince Kanun, Tüzük, Yönetmelik, Genel emirler ve diğer mevzuatlara uygun olarak verilecek her türlü görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yerine getirmek.
 7. Belediye sınırları içerisinde kurulan semt pazarları ve geçici etkinliklere ait işgaliye harcını tahsil etmek ve tezgah kurma belgesi vermek, ihtiyaca binaen yeni pazarlar teşkil etmek.
Şehir Kameraları
Şehir Kameraları

Kent Rehberi
Kent Rehberi

Meclis Kararları
Meclis Kararları

İhale İlanları
İhale İlanları

Vefat Edenler
Vefat Edenler

Online Borç Sorgulama
Online Borç Sorgulama